I ZASADY OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy o Najem Urządzeń mają zastosowanie do wszelkich umów najmu („Umowa Najmu”) w których TEAMTOOLS Sp. z o.o. występuje jako Wynajmujący. Przez Urządzenie rozumiany będzie przedmiot najmu.

2. Umowa Najmu Urządzenia zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Najemca oświadcza, iż znany mu jest stan techniczny przedmiotu najmu i nie wnosi co do niego jakichkolwiek zastrzeżeń.

4. Najemca uznaje iż przedmiot najmu jest wolny od wad oraz w chwili przekazania nadaje się do realizowania celu gospodarczego, do którego jest przeznaczony.

5. Czas trwania Umowy Najmu liczy się od dnia odbioru Urządzenia przez Najemce do dnia jego zwrotu włącznie.

6. Urządzenie pozostaje przez cały czas trwania Umowy Najmu własnością Wynajmującego.

7. Najemca nie jest uprawniony do ustanawiania na Urządzeniu jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich, w tym do podnajmu Urządzenia. Urządzenie nie może stanowić zabezpieczenia spłat jakichkolwiek zobowiązań Najemcy wobec osób trzecich.

8. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego w przypadku zgłoszeń jakichkolwiek roszczeń do Urządzenia przez osoby trzecie.

9. Najemca nie ma prawa jakiegokolwiek oznakowania Urządzenia, w szczególności materiałami reklamowymi bez pisemnej zgody Wynajmującego.

10. Wydanie Urządzenia następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego pisemnego przez przedstawiciela Najemcy i Wynajmującego.

II CZYNSZ NAJMU

1. Czynsz najmu jest opłatą stałą, pobieraną za każdy egzemplarz Urządzenia w oparciu o załączony cennik. W przypadku przekroczenia określonego okresu najmu Wynajmujący ma prawo do naliczenia kary umownej równej 100% wartości stawki dziennej za każdy dzień bez umownego przedłużenia.

2. W przypadku nie uiszczenia czynszu w terminie określonym w Umowie Najmu, Najemca zobowiązany będzie do zapłacenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

3. Przy urządzeniach umożliwiających pomiar motogodzin jego pracy, Wynajmujący może wprowadzić ośmiogodzinny limit pracy Urządzenia, oraz wprowadzić dzień opóźnienia w zapłacie.

4. Wynajmujący zastrzega możliwość pobierania kaucji od Najemcy celem zabezpieczenia odszkodowania za utratę, lub uszkodzenie Urządzenia. Strony mogą dokonywać wzajemnych potrąceń należności z tytułu zawartych umów z wpłaconą kaucją. Wpłacona kaucja może zabezpieczyć także kolejne umowy najmu.

III PRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

1. Wynajmujący uprawniony będzie do kontrolowania Urządzenia w czasie obowiązywania Umowy Najmu oraz dokonywania napraw, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, które uzna za niezbędne do utrzymania Urządzenia w należytym stanie.

2. Wynajmujący zobowiązuje się do wykonania na własny koszt wszelkich napraw i usunięcia awarii Urządzenia powstałych w następstwie normalnego zużycia przy jego prawidłowej eksploatacji. W pozostałych sytuacjach koszt naprawy i usuwania awarii obciążają Najemce. Zaliczane będą koszty zużytych materiałów, robocizny i ewentualnego dojazdu do miejsca pracy Urządzenia lub dostarczenia do siedziby Wynajmującego. Naprawy przeprowadza lub zleca wyłącznie Wynajmujący. Najemca w żadnym razie nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnych napraw, wprowadzania zmian, uzupełnień urządzenia o dodatkowe elementy, ani do zlecania ich wykonywania osobom trzecim.

3. Termin naprawy uzależniony będzie od rodzaju usterki, lub uszkodzenia. Wynajmujący dołoży należytej staranności do jak najszybszego usunięcia awarii – naprawy Urządzenia, jednakże w przypadku zachowania tej staranności nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przestojem tego Urządzenia. Wynajmujący dołoży należytej staranności, aby zapewnić Najemcy Urządzenie zastępcze, pod warunkiem posiadania go w swoich zasobach.

4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu awarii Urządzenia, oraz jego niewłaściwego użytkowania.

5. Wynajmujący ma prawo do zatrzymania kaucji w przypadku zwrotu uszkodzonego Urządzenia, lub jego osprzętu.

IV PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY

1. Najemca ponosi koszty transportu Urządzenia z magazynu Wynajmującego do miejsca jego używania oraz z miejsca używania do magazynu Wynajmującego włącznie z kosztami jego opakowania, załadunku i wyładunku.

2. Najemca oświadcza, iż upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu i przesyłania ich drogą elektroniczną.

3. Najemca zobowiązany jest do dokonania odbioru technicznego przez odpowiedni organ, w szczególności UDT oraz zapewnienia obsługi Urządzenia przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane przez prawo, uprawnienia i kwalifikacje.

4. Najemca zobowiązany jest do używania Urządzenia zgodnie z instrukcją jego obsługi, w miejscu ustalonym w Umowie Najmu. O każdej zmianie zakresu lub miejsca używania przedmiotu najmu Najemca powiadomi pisemnie Wynajmującego w celu uzyskania jego pisemnej zgody.

5. Najemca zobowiązuje się do przeprowadzania codziennie czynności kontrolnych takich jak: kontrola poziomu oleju, czyszczenie filtra, smarowanie sworzni itp. paliwo, smary, oleje oraz filtry zapewnia Najemca.

6. Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu z należytą starannością, zgodnie z zasadami BHP.

7. Najemca zobowiązany jest pisemnie poinformować Wynajmującego o okresie wykonania przeglądu wynikającego z zapisu w Protokole Zdawczo-odbiorczym.

8. W przypadku, gdy Najemca świadczy usługi za pomocą Urządzenia na terenie innego przedsiębiorstwa zobowiązany jest on zapewnić zgodę tego przedsiębiorstwa i załatwić wszelkie niezbędne formalności umożliwiające Wynajmującemu realizację uprawnień wynikających z Umowy Najmu, w szczególności prawo wejścia lub wjazdu Wynajmującego na teren przedsiębiorstwa.

9. Wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy Najmu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia Wynajmującemu. Za zwrot Urządzenia uważać się będzie jedynie oddanie Wynajmującemu Urządzenia w takim stanie, w jakim zostało ono wynajęte. W przeciwnym razie Wynajmujący ma prawo przedłożyć Umowę Najmu do dnia przywrócenia Urządzenia do stanu poprzedniego tj. z dnia jego wydania Najemcy.

10. Najemca nie może scedować swych praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za Urządzenie od chwili załadunku urządzenia u Wynajmującego do momentu zwrotu go w miejsce wskazane przez Wynajmującego w stanie niepogorszonym.

2. W razie zniszczenia lub utraty Urządzenia Najemca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania w wysokości równej wartości nowego urządzenia tej samej marki modelu, oraz określonego w Umowie Najmu czynszu za okres od dnia zajścia tego zdarzenia do dnia zapłaty wspomnianego odszkodowania.

3. W razie uszkodzenia przedmiotu najmu Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy, tj. robocizny oraz oryginalnych części zamiennych. Wielkość uszkodzenia wyceniana będzie na podstawie aktualnych cen oryginalnych części zamiennych i robocizny niezbędnej do jej usunięcia.

4. Jeżeli z powodu utraty lub uszkodzenia Urządzenia przez Najemcę, Wynajmujący poniesie szkodę w związku z odpowiedzialnością cywilną wobec osób trzecich z tytułu niewykonania zawartych wcześniej umów, Najemca zobowiązany będzie do naprawienia szkody poniesionej przez Wynajmującego.

5. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z naruszenia przy używaniu Urządzenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności gdy Urządzenie jest obsługiwane przez osoby nie posiadające odpowiednich, wymaganych przez prawo uprawnień. Znajomość tych zasad obciąża Najemce.

6. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Urządzenia będące następstwem jego prawidłowego użytkowania.

VI ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Najemca ma prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego.

2. Wynajmujący może rozwiązać umowę za skutkiem natychmiastowym jeżeli:

a) Najemca używa Urządzenia w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, narażając go na utratę lub uszkodzenie.

b) Najemca oddaje Urządzenie w używanie osób trzecich bez zgody Wynajmującego.

c) Najemca zalega z zapłatą czynszu za okres co najmniej 7 dni.

d) Najemca narusza postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków bądź Umowę Najmu.

VII POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do oceny technicznej zwróconego przez Najemcę Urządzenia, dokonanej przez rzeczoznawców NOT, która będzie obowiązująca dla ustalenia przyczyn uszkodzenia wynajętego Urządzenia. Dokumentem uzupełniającym dla ustalenia przyczyn uszkodzenia będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli Najemcy – Wynajmującego na podstawie oględzin zewnętrznych, rozruchu próbnego i działania Urządzenia oraz ewentualnej kontroli widocznych uszkodzeń.

2. Najemca oświadcza, iż dobrowolnie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów gospodarczych, statystycznych i marketingowych Wynajmującego. Najemca ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

4. Do rozstrzygania sporów między Wynajmującym a Najemcą wynikających z Umowy Najmu jest właściwy sąd rejonowy.

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, muszą być dokonywane w formie pisemnej za zgodą obu stron pod rygorem nieważności.

6. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z niniejszymi ogólnymi warunkami umowy i akceptuje je w całości.