Polityka Prywatności – Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest TEAMTOOLS sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001011053, NIP: 9372748981, REGON: 524048403, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00zł (dalej jako: ,,Administrator” lub „Administrator danych osobowych”).

2. Kontakt ze Stroną internetową jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@krawczykrental.pl lub pod numerem: 794-024-024.

3. Strona stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników.

4. Strona zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Strona zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Strona zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.

6. Strona używa wtyczek dostarczonych przez portal społecznościowy Facebook. Kiedy odwiedzasz Stronę łączysz się z serwerami Facebook, który zostanie poinformowany o tym, że odwiedziłeś naszą stronę dostając Twój adres IP. Jeżeli klikniesz przycisk "Lubię to!", gdy jesteś zalogowany do konta na Facebooku to Facebook powiąże twoją wizytę z tym kontem. Administrator nie otrzymuje żadnych informacji o przesłanych danych ani o ich wykorzystaniu przez Facebook. Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

7. Administrator dostosowuje swoje działania zw. z przetwarzaniem danych osobowych do nowych przepisów, które wchodzą 25 maja 2018 r.

8. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Polityka Prywatności – Pliki cookies (ciasteczka)

1. Pliki Cookies to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Strony, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się Strona nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.2. W przypadku nie uiszczenia czynszu w terminie określonym w Umowie Najmu, Najemca zobowiązany będzie do zapłacenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

2. Administrator informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Strony. Korzystając ze strony Administratora, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu. Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://policies.google.com/privacy.

3. Strona umożliwia kontakt z obsługą za pomocą czatu on-line. Jest on dostarczony przez gg.pl. Zostawia on cookies na Twoim urządzeniu. Dane podane przez użytkownika na czacie mogą być użyte do obsługi klienta. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez użytkownika wrażliwych danych na czacie. Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.gg.pl/info/polityka-prywatnosci/.

4. Rodzaje plików cookies wykorzystywane przez Stronę:

5. Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy:

  1. Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”;
  2. Przejść do zakładki „Prywatność”;
  3. Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Strona informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Strony.

6. Strona zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności obowiązujące na tych stronach.